Statut

STATUT

Stowarzyszenia Społeczny Komitet d/s AIDS

 

Rozdział I – Przepisy ogólne

 

1.

 1. Społeczny Komitet d/s AIDS zwany dalej Komitetem, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: SKA.

 

2.

Terenem działalności Komitetu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, jednak do skutecznej realizacji swoich celów Komitet może podejmować działania również zagranicą.

 

3.

Siedzibą władz jest m.st. Warszawa.

 

4.

Komitet może prowadzić działalność gospodarczą. Przychód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na cele statutowe Komitetu i nie może być podzielony między członkinie i członków.

 

5.

Komitet może uzyskiwać środki finansowe z następujących źródeł:

 • składki oraz dobrowolne wpłaty członkiń i członków stowarzyszenia,
 • darowizny o charakterze finansowym i rzeczowym od osób fizycznych i osób prawnych, również spoza obszaru Rzeczypospolitej Polskiej,
 • spadki, zapisy oraz wpływy z ofiarności publicznej,
 • dotacje celowe, przyjmowane od odpowiednich instytucji państwowych, samorządowych
  i prywatnych, również spoza obszaru Rzeczypospolitej Polskiej,
 • dotacje celowe, przyjmowane od organizacji międzynarodowych,
 • środki finansowe pochodzące z funduszy strukturalnych i programów pomocowych Unii Europejskiej oraz innych organizacji międzynarodowych,
 • środki finansowe pochodzące z majątku stowarzyszenia,
 • odpłatna działalność pożytku publicznego.

 

6.

Komitet może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych, o zbliżonym profilu działalności.

 

ROZDZIAŁ II – Cel i środki działania

 

7.

Cele Komitetu:

 1. Kształtowanie racjonalnych zachowań społecznych i indywidualnych na polu zdrowia publicznego,
  w tym szeroko pojmowanej problematyki: HIV/AIDS, innych infekcji i chorób przenoszonych drogą płciową, uzależnień, edukacji seksualnej oraz chorób zakaźnych.
 2. Promocja praw człowieka w sferze związanej ze społecznymi, prawnymi i kulturowymi aspektami zdrowia publicznego.
 3. Zwiększenie integracji i spójności społecznej oraz przeciwdziałanie dyskryminacji w zakresie dostępu do usług zdrowotnych.
 4. Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych osobom z grup marginalizowanych i promowania wysokich standardów opieki zdrowotnej w praktyce.
 5. Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych migrantkom i migrantom oraz osobom czasowo przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym osobom posiadającym status uchodźcy, zgodę na pobyt tolerowany, ochronę czasową lub azyl, a także będącym w trakcie procedury o nadanie statusu uchodźcy).
 6. Propagowanie racjonalnych rozwiązań i dobrych praktyk w dziedzinie zdrowia publicznego.
 7. Wyrównywanie szans w życiu społeczno- zawodowym, na rynku pracy, w systemie edukacji i innych sferach życia, osobom marginalizowanym i potrzebującym.
 8. Przeciwdziałanie skutkom uzależnień, w tym uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych.
 9. Rzecznictwo w zakresie celów statutowych stowarzyszenia.

 

8.

Komitet realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

 1. Prowadzenie działalności edukacyjnej kierowanej do ogółu społeczeństwa, określonych grup społecznych, a także autorytetów i kręgów opiniotwórczych.
 2. Pozyskiwanie, gromadzenie i rozpowszechnianie informacji dotyczących problematyki zdrowia publicznego oraz wymiana doświadczeń i współdziałanie z innymi organizacjami z kraju i zagranicy.
 3. Informowanie opinii publicznej o dokonywanych ocenach funkcjonowania instytucji państwowych odpowiedzialnych za zdrowie publiczne w Polsce i na świecie.
 4. Prowadzenie doradztwa, szkoleń, warsztatów, wsparcia psychologicznego i zawodowego oraz innych form aktywizujących.
 5. Uczestnictwo i organizowanie badań naukowych i społecznych oraz opracowywanie ekspertyz.
 6. Organizację przedsięwzięć kulturalnych i rozrywkowych.
 7. Organizację przedsięwzięć, klubów i obozów sportowych.
 8. Produkcję filmów (w tym dokumentalnych i fabularnych), spotów reklamowych, nagrań wideo
  i programów telewizyjnych.
 9. Działania profilaktyczne, terapeutyczne oraz szkoleniowo-edukacyjne.
 10. Promocję zdrowia we wszystkich jego aspektach oraz prowadzenie działalności leczniczej.
 11. Organizację szkoleń i warsztatów.
 12. Realizację kampanii społecznych i medialnych
 13. Prowadzenie ośrodka informacyjno-szkoleniowego

 

Rozdział III – Członkowie, ich prawa i obowiązki

9.

Komitet ma prawo zrzeszać cudzoziemki i cudzoziemców zamieszkałych zarówno poza granicami, jak i na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami prawa o stowarzyszeniach.

 

10.

 1. Członkinią/ członkiem Komitetu może być każda osoba pełnoletnia i niepełnoletnia, z zachowaniem postanowień art. 3 Prawa o stowarzyszeniach, posiadająca obywatelstwo polskie oraz obywatelstwo obcego kraju, która pragnie pomóc w realizacji celów Komitetu.
 2. Przyjmowanie i skreślanie z listy członkiń i członków Komitetu następuje na podstawie uchwały Zarządu Komitetu.

 

11.

Członkini/ członkowi Komitetu przysługuje:

 1. Czynne i bierne prawo wyborcze do władz Komitetu zgodnie z postanowieniami statutu, przy czym prawo to nabywa się po 90-dniowym okresie członkostwa.
 2. Prawo do udziału w Walnym Zebraniu Członkiń i Członków.
 3. Prawo do udziału w wszelkich formach działalności Komitetu.

 

12.

Członkowie Komitetu są zobowiązani:

 1. Przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Komitetu.
 2. Brać czynny udział w realizacji statutowych celów Komitetu.
 3. Przestrzegać zasad współżycia społecznego.

 

13.

Członkostwo w Komitecie wygasa przez:

 1. Dobrowolne wystąpienie z Komitetu zgłoszone na piśmie do Zarządu.
 2. Wykluczenie uchwałą Zarządu za nieprzestrzeganie postanowień statutu, uchwał władz i regulaminów oraz działanie na niekorzyść Komitetu.
 3. Skazanie prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego za zbrodnię lub na karę dodatkową utraty praw publicznych.
 4. Od uchwał o wykluczeniu zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członkiń
  i Członków w terminie jednego 30 dni od chwili otrzymania uchwały.
 5. Z chwilą śmierci członkini/ członka Komitetu.

 

Rozdział IV – Władze Komitetu

 

14.

1. Władzami Komitetu są:

 • Walne Zebranie Członkiń i Członków,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz Komitetu trwa przez 2 lata.

15.

Władze Komitetu mogą dokooptować do swojego składu nowe osoby na miejsce ustępujących w trakcie kadencji.

 

16.

 1. Uchwały wszystkich władz Komitetu podejmowane są w drodze głosowania zwykłą większością głosów.
 2. Wybór Przewodniczącej/ Przewodniczącego Komitetu, przyjęcie absolutorium dla Zarządu, zmiana statutu i uchwała o rozwiązaniu Komitetu podejmowane są w drodze głosowania bezwzględną większością głosów.

 

17.

1. Walne Zebranie Członkiń i Członków jest najwyższą władzą Komitetu.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członkiń i Członków należy:

 • ustalanie głównych kierunków działalności Komitetu,
 • ocena działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • wybór Przewodniczącej/ Przewodniczącego Komitetu, Zarządu  i Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalanie zmian statutu,
 • podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Komitetu,
 • podejmowanie, w przypadku rozwiązania Komitetu, uchwały o przeznaczeniu majątku
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 • uchylanie uchwał Zarządu , sprzecznych z postanowieniami statutu,
 • podejmowanie uchwał w sprawach, w których obowiązujące przepisy prawa wymagają decyzji Walnego Zebrania Członkiń i Członków.

 

18.

Walne Zebranie Członkiń i Członków podejmuje uchwały w drodze głosowania. Wybór Przewodniczącej/ Przewodniczącego Komitetu, Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej Komitetu odbywa się w drodze głosowania tajnego.

 

19.

 1. Walne Zebranie Członkiń i Członków odbywa się w razie potrzeby i zwoływane jest przez Zarząd.
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członkiń i Członków zawiadamia członkinie
  i członków Zarząd na 14 dni przed rozpoczęciem Zebrania.

 

20.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członkiń i Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej Komitetu lub na żądanie 1/5 liczby członkiń i członków Komitetu. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członkiń i Członków winno być zwołany w terminie 90 dni od chwili złożenia wniosku.

 

21.

Zarząd Komitetu składa się z 3 do 6 osób, wybranych przez Walne Zebranie Członkiń i Członków, oraz Przewodniczącej/ Przewodniczącego Komitetu.

 

22.

Do kompetencji Zarządu należy:

 • reprezentowanie Komitetu,
 • realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członkiń i Członków,
 • uchwalanie planów działalności i budżetu Komitetu oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania,
 • kierowanie bieżącą działalnością Komitetu,
 • zwoływanie Walnego Zebrania Członkiń i Członków Komitetu,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Komitetu, w tym zaciąganie zobowiązań majątkowych,
 • podejmowanie uchwał o przystąpieniu lub wystąpieniu Komitetu z organizacji i stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych,
 • ustanowienie składek członkowskich,
 • przyjmowanie oraz wykluczanie członkiń i członków Komitetu,
 • rozpatrywanie sporów wewnątrz organizacyjnych powstałych pomiędzy członkiniami i członkami
  w związku z ich działalnością w Komitecie.

 

23.

 1. Zarząd wybiera spośród siebie Wiceprzewodniczącą/ Wiceprzewodniczącego, Sekretarza oraz Skarbniczkę/ Skarbnika, którzy wraz z Przewodniczącą/ Przewodniczącym Komitetu stanowią Prezydium Zarządu.
 2. Do kompetencji Prezydium Zarządu należy:
 • zwoływanie posiedzeń Zarządu, nie rzadziej niż raz na kwartał,
 • kierowanie bieżącą działalnością Komitetu w okresie między posiedzeniami Zarządu.

 

24.

 1. Komisja Rewizyjna Komitetu składa się z 3 osób.
 2. Komisja Rewizyjna Komitetu wybiera ze swojego grona Przewodniczącą/ Przewodniczącego.
 3. Komisja Rewizyjna Komitetu powołana jest do kontroli przynajmniej raz w roku działalności Komitetu, ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych.
 4. Komisja Rewizyjna Komitetu występuje do Walnego Zebrania Członkiń i Członków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 

25.

Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie reprezentowania Stowarzyszenia przez Zarząd są wymagane oświadczenia złożone Przewodniczącą/ Przewodniczącego samodzielnie lub przez co najmniej dwóch dowolnych członków/ członkinie Zarządu działających łącznie.

Call Now Button